Kontakt

Plan komunikacji

Komunikacja to proces przekazywania informacji pomiędzy uczestnikami, w tym wypadku pomiędzy LGD, a społecznością lokalną. Plan komunikacji dotyczy okresu 2016-2023, konkretnych działań i projektów ściśle powiązanych z realizacją LSR przez LGD. Plan komunikacji w swej konstrukcji zawiera cele, działania komunikacyjne adekwatne do celów, a także adresatów i środki/narzędzia przekazu informacji, których LGD będzie używało w przekazywaniu informacji na poszczególnych etapach wdrażania LSR. Poprzez zaplanowane wskaźniki LGD będzie miała obraz problemów w przepływie informacji i możliwość korygowania swoich działań w celu polepszenia komunikacji.

Cele planu komunikacji

1. Utworzenie jednolitego, spójnego, przejrzystego i pozytywnego wizerunku LGD

2. Wzrost wiedzy mieszkańców Partnerstwa Izerskiego nt. założeń LSR.

3. Sprawny przepływ informacji o stanie realizacji LSR w odniesieniu do celów, wskaźników oraz wykorzystania środków w poszczególnych programach

4. Jasny i wszechstronny sposób przekazywania informacji o zasadach, rodzajach operacji i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR.

5. Uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jakości pomocy i działań świadczonych przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia korekt w tym zakresie

6. Zapewnienie szerokiego włączenia mieszkańców z różnych sektorów i grup interesów ze szczególnym uwzględnieniem grupy defaworyzowanej w etapy wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR.

Kategoria grup docelowych to beneficjenci, odbiorcy rezultatów zrealizowanych projektów, uczestnicy działań i projektów. Są to osoby, do których będą kierowane działania LGD realizowane w ramach LSR.

1. Beneficjenci to osoby bądź instytucje, które będą realizowały projekty zaplanowane w ramach LSR: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), organizacje nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa (małe, mikro i średnie), związki wyznaniowe (kościoły), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem grupy defaworyzowanej.

2. Odbiorcy rezultatów zrealizowanych projektów to mieszkańcy i turyści, którzy korzystają z efektów realizacji LSR w oparciu o lokalne zasoby.

3. Kolejną grupą objętą planem komunikacji są uczestnicy działań i projektów. Należą do nich: dzieci, młodzież (osoby w wieku 18-35 lat), osoby bezrobotne, osoby 50+ (osoby w wieku powyżej 50 roku życia), osoby zatrudnione przez lokalnych przedsiębiorców.

4. Poza powyżej wymienionymi grupami docelowymi należy zwrócić uwagę na rolę mediów lokalnych i grup opiniotwórczych (w tym m.in. ekspertów z dziedziny gospodarki, polityki regionalnej, naukowców) w przepływie informacji i kształtowaniu wizerunku LGD i wszystkich działań związanych z realizacją LSR. Nie zostały one wymienione w planie jako adresaci, ale jako środki/narzędzia komunikacji. Jednak zwracamy uwagę na ich dużą rolę opiniotwórczą, którą zaznaczamy w tym procesie.

Wyodrębnione w planie grupy defaworyzowane: młodzież (osoby w wieku od 18 do 35 lat), osoby 50+ (osoby powyżej 50 roku życia), długotrwale bezrobotni (osoby pozostające bez pracy ponad rok), kobiety.

Środki przekazu wykorzystane podczas realizacji planu: spotkania i konferencje, telewizja, radio, Internet (strony internetowe, fora społecznościowe), mobilna aplikacja IZERY, prasa (artykuły, informacje prasowe, wkładka do gazety), plakaty, foldery, ulotki, gadżety, tablice informacyjne w gminach, sołectwach, w miejscach użyteczności publicznej tj.: ośrodki zdrowia, sklepy wiejskie, sołectwa i parafie, konferencje i spotkania informacyjne, polecenie innych osób tzw.: „poczta pantoflowa”, materiały i publikacje konferencyjne i szkoleniowe, w tym prezentacje, punkty konsultacyjne.

Plany komunikacji:

Plan komunikacji 2021, 2022

Plan komunikacji 2019

Plan komunikacji 2018

Plan szkoleń – aktualizacja czerwiec 2022

Plan szkoleń – aktualizacja październik 2021 

Plan szkoleń – aktualizacja czerwiec 2021

Plan szkoleń

Plan na 2019 – realizacja 

Plan na 2020 – realizacja 

Plan na 2021 – realizacja 

Plan na 2022 – realizacja 

Plan na 2023 – realizacja 

Plan na 2024 – realizacja 

 

 
Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz