Kontakt

Plan komunikacji 2021

Harmonogram planu komunikacji na rok 2021 – aktualizacja

harmonogram planu komunikacji na rok 2021


Warsztat refleksyjny – ewaluacyjny 2020

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podręcznika Monitoringu na początku każdego roku LGD zobowiązane jest do przeprowadzenia  ewaluacji wewnętrznej. W dniu 19 lutego 2021 r. w Sali Narad Stowarzyszenia oraz jednocześnie na platformie zoom odbył się warsztat , w którym wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór, Członkowie Rady Programowej, Członkowie Zarządu, Członkowie LGD, Beneficjenci, mieszkańcy obszaru oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie.

Celem warsztatu była ocena procesu wdrażania LSR,   przedstawienie osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia oraz wskazanie zagrożeń, które mogą w płynąc na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR. W trakcie spotkania omówiono działania animacyjne oraz funkcjonowanie biura LGD  w 2020 roku. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną pojawiły się liczne trudności i opóźnienia w realizacji projektów wśród Beneficjentów.  Działania LGD także były ograniczone, wszystkie zadania m.in. doradztwo realizowane były zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Panująca sytuacja wpłynęła zarówno na terminy realizacji projektów jak również na realizację Planu Komunikacji i Planu Szkoleń w 2020 roku.

Podstawowym materiałem do pracy warsztatowej były  zestawienia i materiały z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników LGD.  Wnioski, rozważania i rekomendacje  wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Dziękujemy za udział w warsztacie ewaluacyjnym. Dziękujemy za dyskusję, wnioski, rekomendacje. Warsztat był okazją do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń wszystkich grup społecznych mieszkających na obszarze LGD.

Wszystkim  bardzo dziękujemy za udział w warsztacie refleksyjnym i zapraszamy za rok.


Spotkania informacyjno- konsultacyjne dotyczące zasad rozliczania grantów realizowanych w ramach PROW 2014-2020

W dniach 4 i 5 marca 2021 roku w Sali narad Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie odbyły się spotkania informacyjno- konsultacyjnych dotyczących zasad rozliczania środków na granty realizowane w ramach LSR: grant III- Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby (platformy internetowe, pakiety turystyczne, publikacje, targi lokalne itp.) oraz grant IV Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej (modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małe infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.). Ze względu na panującą sytuację epidemiczną spotkania organizowane były w grupach do 5 osób. Celem spotkania było przygotowanie grantobiorców do realizacji i rozliczenia grantów w ramach PROW 2014-2020.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne, zapoznali się z dokumentem sprawozdania oraz wykazem załączników wymaganych przy realizacji działań PROW 2014-2020.


W dniu 27.06.2021 roku zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji na 2021 rok, w trakcie wydarzenia plenerowego Pałacowe Spotkania z historią   Pałacowe Smaki Targi Produktu Lokalnego w Zarębie w godz. 15:00-17:00 działał punkt konsultacyjny LGD Partnerstwa Izerskiego. Wśród uczestników wydarzenia z zachowaniem zasad dystansu społecznego związanego z COVID-19  przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące oceny trafności i przydatności oraz doboru sposobu prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach „Stowarzyszenia LGD- Partnerstwo Izerskie”.


Ulotka PROW


Szkolenie pracowników – Smart Village 

W dniach  30.09.2021 r. oraz 5.10.2021r  pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie  wzięli udział w szkoleniach on-line z zakresu koncepcji Smart Village.

W trakcie  szkolenia mogliśmy zgłębić swoją wiedzę na temat idei Smart Village poprzez wysłuchanie wykładów prowadzonych przez ekspertów a także uczestniczyć w dyskusjach tematycznych.  Zapoznano się z definicją koncepcji, historią i rekomendacjami wypracowanymi w Polsce wobec idei Smart Village. Omówiono na czym polega wsparcie z zakresu koncepcji Smart Village z ramach LEADER w okresie przejściowym i w przyszłości. Pokazano przykładowe projekty Smart Village już istniejące w Polsce, które zaprezentowane zostały przez promotorów projektu.

Materiały ze szkolenia:

https://ksow.pl/aktualnosc/asa

https://ksow.pl/aktualnosc/smart-village-wczoraj-i-dzis-cykl-szkolen


 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz