Kontakt

Projekt współpracy KIS

 


 

Działanie 19.3 poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


W dniu 19.06.2020r. Podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pod tytułem

„Korzenie i Skrzydła” Akronim KIS

Operacja polega na utworzeniu 4 Centrów Edukacyjnych na obszarze 4 partnerów projektu współpracy. Będzie to innowacyjny projekt wprowadzający nowatorskie usługi i rozwiązania, utworzenie i doposażenie profesjonalnej bazy edukacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Sieciowanie ofert i Partnerów pozwoli na szeroką promocję obszaru realizacji projektu współpracy. Powstanie partnerstwo ponadregionalne na obszarze 3 województw Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie. W ramach projektu zaplanowano Promocję projektu i jego rezultatów poprzez strony internetowe, reklamę w Internecie, artykuły prasowe oraz wydanie ulotek i przeprowadzenie wspólnej konferencji. Kolejnym aspektem jest stworzenie oferty edukacyjnej dla całego projektu. Zostanie opracowana metodologicznie oferta edukacyjna wraz z warsztatami konsultacyjnymi, nawiązująca do rozszerzenia podstawy programowej. Oferty zostaną zaopiniowane przez eksperta. Wypracowane materiały zostaną opracowane i wydrukowane w formie katalogu zawierającego ofertę edukacyjną wszystkich partnerów projektu. Zostanie przygotowany i wydrukowany paszport KIS, który będzie wizytówką i zachętą do korzystania z usług wszystkich centrów Edukacyjnych poprzez zbieranie pieczątek. W ramach zadania zostaną utworzone centra edukacyjne, zostaną przeprowadzone niezbędne prace adaptacyjne, modernizacyjne, budowlane oraz zakupione zostanie wyposażenie tematyczne do każdego z centrów. Na terenie LGD Partnerstwo Izerskie zostanie przeprowadzona modernizacja pomieszczeń w Klasztorze w Lubomierzu, zaplanowano także zakup wyposażenia sali warsztatowej do centrum edukacyjnego z ziołami. Na obszarze Borów Dolnośląskich zaplanowano budowę centrum edukacyjnego wraz  z zakupem wyposażenia, sprzętu multimedialnego i AGD. LGD TUR zaplanowało adaptację pomieszczeń na salkę szkoleniową i edukacyjną wraz z instalacją elektryczną i zakupem wyposażenia centrum edukacyjnego. Utworzenie Centrum Edukacyjnego na terenie Wzgórz Dalkowskich polegać ma na przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń i zakupie wyposażenia sal edukacyjnych. Realizacja działań edukacyjnych odbywać się będzie poprzez zakup materiałów na pokazy i warsztaty, konkurs szaradzistów, szkolenia specjalistyczne dla edukatorów. W ramach projektu zaplanowano koszty delegacji oraz koordynatora, który będzie zarządzał i nadzorował realizację projektu.

Partner 1

Cel ogólny z LSR Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim

Cele szczegółowe:

1.Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzjąca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego;

2.Promocja regionu i jego walorów

 

Partner 2

Cel ogólny z LSR Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu, wzrost kapitału Społecznego

Cele szczegółowe:

1.Rozwój usług edukacyjnych;

2.Rozwój kulturalny i turystyczny regionu


Partner 3

Cele ogólny z LSR Budowanie tożsamości lokalnej oraz właczenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju

Cele szczegółowe:

1.Przeciw działanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

2.zwiekszenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

3. zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

 

Partner 4

Cel ogólny z LSR Zrównoważony rozwój oparty o wykorzystanie zasobów społecznych, gospodarczych i środowiskowych obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie do2020(2023)

 

1.Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców i dbałością o środowisko LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie do 2020 (23) r.

2. Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie do 2020(23)

Partner 1

1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej;

2 Współpraca i Partnerstwo w oparciu o lokalne zasoby;

3. Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej;

4. Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

Partner 2

1. Rozwój ofert edukacyjnych w regionie;

2. Rozwój ofert turystycznych w regionie

Partner 3

1.Promocja edukacji społecznej

Partner 4

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz infrastruktury turystycznej

2. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji w tym działania przyrodnicze i klimatyczne

Partner 1

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia współpracy i aktywności społeczności Partnerstwa Izerskiego poprzez wykorzystanie walorów kulturowo-przyrodniczych oraz zasobów lokalnych. Działania edukacyjne wpłyną na integrację, współpracę, aktywizację i promocję, pozwolą na poszerzenie oferty edukacyjno-turystycznej regionu.

 

Partner 2

Operacja jest zgodna z celami poprzez stworzenie i upowszechnienie jednolitego kompleksowego produktu turystycznego wykorzystującego lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, które stanowią podstawę do realizacji działań edukacyjnych turystycznych.

 

Partner 3

Projekt jest zgodny z celami zawartymi w LSR do jego realizacji zostanie wykorzystany potencjał kulturowo-przyrodniczy obszaru. Poprzez realizacje projektu wzrost aktywności społecznej, włączenie osób z różnych grup i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz mieszkańców obszarów LGD oraz turystów. Aktywizacja mieszkańców przyczyni się do wzrostu poczucia wartości, wzrost tożsamości lokalnej, przywiązania do obszaru, jego tradycji i bogactwa płynącego z natury.

 

Partner 4

Zadanie zgodne z założeniami LSR poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców i rozwój oparty o wykorzystanie zasobów społecznych, gospodarczy i środowiskowych. Działania przewidziane w projekcie wpłyną na wsparcie infrastruktury społecznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, wzrost użytecznych miejsc aktywności mieszkańców przyczyniając się do rozwoju i promocji regionu w oparciu o zasoby naturalne i przyrodnicze z zachowaniem charakterystycznej dla regionu infrastruktury turystycznej.

Wskaźniki do osiągnięcia:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Główne zadania projektu:

  1. Promocja projektu i rezultatów

  2. Oferta edukacyjna

  3. Tworzenie Centrów Edukacji

  4. Realizacja zadań edukacyjnych

  5. Organizacja i wyposażenie miejsca pracy

  6. Koordynacja i zarzadzanie projektem

Rezultaty projektu współpracy:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej – 1szt.

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 3 szt.

Budżet realizacji projektu dla poszczególnych Partnerów:

  1. PI 372 135,16 zł

  2. BD 310 000,00 zł

  3. TUR150 000,00 zł

  4. WD 321 000,00 zł


Za nami pierwszy etap realizacji projektu współpracy Korzenie i Skrzydła!

W ramach projektu na obszarze Partnerów projektu współpracy zostały zakończone prace związane z adaptacją, budową i przygotowaniem obiektów do prowadzenia działalności edukacyjnej.

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie w budynku internatu w Lubomierzu został zmieniony sposobu użytkowania pomieszczeń na salę warsztatową, gdzie będą odbywać się zajęcia dla turystów i mieszkańców obszaru LGD. Na podstawie sporządzonego kosztorysu wykonano szereg prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych, które były konieczne do przygotowania profesjonalnych pomieszczeń warsztatowych. Budynek internatu jest obiektem zabytkowym w którym mieścił się klasztor Benedyktynek, po odejściu Benedyktynek były Urszulanki. Obecnie jest to internat Zespołu Szkół ogólnokształcących i zawodowych. Sala Edukacyjna będzie nawiązywała do historii klasztoru i ich mieszkanek które prowadziły działalność edukacyjną, haftowały, zajmowały się ziołami.

Kolejnym etapem będzie zakup wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych, organizacja szkolenia dla edukatora który będzie prowadził zajęcia warsztatowe, zakup materiałów do warsztatów, przygotowanie oferty edukacyjnej oraz promocja projektu poprzez działania informacyjne i konferencję prezentującą rezultaty projektu. Zakończenie działań projektowych i uruchomienie 4 centrów edukacyjnych ( w LGD Bory Dolnośląskie, Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie, Stowarzyszeniu TUR) zaplanowano na miesiąc maj 2022! Zostanie przygotowany i wydrukowany paszport KiS, który będzie wizytówką i zachętą do korzystania z usług wszystkich Centrów Edukacyjnych poprzez zbieranie pieczątek za udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że oferty edukacyjno- turystyczne przygotowane przez partnerów projektu współpracy spodobają się mieszkańcom i turystom, którzy będą chętnie korzystać z nowopowstałych obiektów, a realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia współpracy i wzrostu aktywności społeczności lokalnej.


Projekt KiS 

Pierwszy etap realizacji projektu współpracy dobiegł końca. W trudnym czasie pandemii Covid-19 udało się nam zrealizować prace budowlane w obiektach, w których będą Centra Edukacyjne. Obecnie przygotowujemy się do zakupu wyposażenia, materiałów na warsztaty i realizacji warsztatów. Centrum Edukacyjne powstające w Partnerstwie Izerskim mieścić się będzie, w zespole poklasztornym Benedyktynek w Lubomierzu. Centrum Edukacyjne „Zielarnia Benedyktynek” będzie prowadziło warsztaty związane z wykorzystaniem ziół w kuchni, medycynie, rozpoznawaniem ziół w terenie oraz ich oznaczaniem, ale to nie wszystko. Przygotowujemy ofertę zajęć edukacyjnych skierowaną do różnych grup, będziemy organizować szkolenie dla edukatorów, którzy będą prowadzić zajęcia w Centrum. Sala w której będą prowadzone warsztaty pełniła funkcję Sali odwiedzin w klasztorze. Chcemy pokazać historię Benedyktynek prowadzących szkołę w Lubomierzu. Nie wszyscy wiedzą że siostry produkowały tutaj eliksir wykorzystując zioła uprawiane w ogrodzie klasztornym, historia jest bardzo bogata i ciekawa, a warsztaty przybliżą mieszkańcom, turystom jeszcze jedno mało znane miejsce. Partner projektu Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie przygotowuje Centrum Edukacyjne, w którym będą odbywać się warsztaty ceramiczne, LGD Bory Dolnośląskie Centrum Edukacyjne gier i zabaw interaktywnych, natomiast Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju-TUR Centrum Edukacyjne zielarskie.

W ramach projektu zostanie wydana  oferta edukacyjna wszystkich Partnerów , zachęcająca do odwiedzenia Centrów Edukacyjnych mieszczących się w województwie Dolnośląskim, Wielkopolskim i Lubuskiem. Będziemy informowali o dalszych postępach w projekcie, a planowany termin  otwarcia centrów edukacyjnych to miesiąc maj-czerwiec.Informacja o wyborze oferenta

Informacja o wyborze oferenta


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Załączniki do zapytania ofertowego

 


Warsztaty 

W dniu 22.08.2022r. w Centrum Edukacyjnym „Zielarnia Benedyktynek” w Lubomierzu odbyły się warsztaty z robienia mydełek, kosmetyków. W ramach realizacji warsztatów zakupiono materiały do przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania mydełek i kosmetyków, które własnoręcznie wykonali i zabrali do domu jako pamiątkę. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami wykorzystania ziół w kosmetyce.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i zapraszamy do „Zielarni Benedyktynek” aby poznawać kolejne tajniki zielarstwa i sposoby wykorzystania ziół w medycynie i kosmetyce.


Konferencja

W dniu 29 sierpnia 2022 w Lubomierzu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Korzenie i Skrzydła”. Konferencja rozpoczęła się od zwiedzania Kościoła w Lubomierzu- wprowadzenie do tematyki miejsca w którym powstało Centrum Edukacyjne „Zielarnia Benedyktynek”.

W trakcie wydarzenia została zaprezentowane 4 Centra Edukacyjne, zrealizowanych w ramach projektu KIS, przez Partnerów projektu współpracy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju- T.U.R.

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie

Na zakończenie przeprowadzono wykład dotyczący zastosowania ziół w kuchni, medycynie i kosmetyce.

Dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do odwiedzania „Zielarni Benedyktynek”.

https://youtu.be/eqCJXv0nc58


do pobrania:

OFERTA EDUKACYJNA

PASZPORT ODKRYWCY

KOLOROWANKI ZIOLA

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz