Kontakt

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 01/2019/OW

Ubocze, 12-11-2019 r.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej: 1/2019/OW

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie  – marka lokalna

Budowa marki regionu.

Projekt dotyczy wprowadzenia marki lokalnej obszaru działania LGD Partnerstwo Izerskie na rynek krajowy i międzynarodowy. Posiadamy już bazę twórców i producentów lokalnych, którzy pod wspólną marką będą promować siebie i obszar. Operacja zakłada sfinansowanie: opracowanie strategii wdrażania marki lokalnej, zaprojektowanie i wykonanie jej znaku, wydanie materiałów promocyjnych dot. marki. Powyższe działanie pobudzi integrację różnych podmiotów działających na obszarze i przez to pobudzi tożsamość mieszkańców i aktywność lokalnej społeczności.

Zakres tematyczny operacji:promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Operacja powinna być zgodna z:

– Cel ogólny 2 Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim

Cel szczegółowy 2.3. Promocja regionu i jego walorów

Przedsięwzięciem 2.3.1. Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki:

– Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 1 szt.

Wysokość środków na realizację operacji: 50 000 zł

Forma wsparcia i intensywność pomocy: refundacja do 95% kosztów kwalifikowanych

Kryteria wyboru operacji:

Nazwa kryterium Waga
Zachowanie lokalnych zasobów.
(Preferuje się operacje wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi)  
5 pkt – operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów
0 pkt – operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów  
2
Obszar realizacji operacji.
(Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz dostępność jej efektów. Preferowane są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR)  
0 pkt – obszar realizacji operacji dotyczy jednej miejscowości
5 pkt – obszar realizacji operacji dotyczy jednej gminy
10 pkt –obszar realizacji operacji dotyczy całego obszaru LGD
2
Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz przyczyniające się do integracji społecznej.
(Projekt ma przyczynić się do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności i przedsiębiorców. Zakłada szeroki zakres działań na terenie całego LGD. Zadania zaplanowane w ramach operacji polegają na współpracy na rożnych płaszczyznach.)  
0 pkt – Nie
10 pkt – Tak
2
Trwałość efektu/efektów realizacji projektu
(Projekt ma potencjał do zapoczątkowania zmiany wizerunku obszaru LGD, nie jest wydarzeniem jednorazowym, a efekty projektu będą utrzymywane i wykorzystywane przez LGD w przyszłości)  
0 pkt – brak informacji w opisie
10 pkt – opis trwałości efektów realizacji projektu po jego zakończeniu
2
Komplementarność opisu projektu
(Opisu projektu musi zawierać: strategię utworzenia i wdrażania marki region; przemyślany i spójny plan działań; realne i mierzalne efekty projektu i wskaźniki produktu oraz rezultatu)  
0 pkt – nie spełnia warunki komplementarności
10 pkt – spełnia warunki komplementarności
1
Realność budżetu.
(Budżet został przygotowany w oparciu o zasadę konkurencyjności, jest przejrzysty i rzetelny, przede wszystkim nie racjonalny dla danego rynku, zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu, spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami, uwzględnia koszty poparte stosownymi dokumentami, prawidłowo zaplanowany i opracowany z zachowaniem należytej staranności – lub racjonalność, efektywność, oraz zachowanie zasady efektywnego zarządzania finansami  
0 pkt – nie spełnia powyższych warunków
5 pkt – spełnia powyższych warunków
1

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale<0,00 – 8,50>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 6,00

Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: podmiot zgłaszający składa zamiar realizacji operacji (w formie pisemnej) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający jest uprawniony do wsparcia w formie pisemnej bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16.00), w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (tj. od dnia 12.11.2019 r.). Zamiar realizacji operacji powinien zawierać dane pozwalające na identyfikację podmiotu zgłaszającego oraz być podpisany przez podmiot zgłaszający lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgłaszającego.

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia: podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, jeśli spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące planowanej do realizacji operacji własnej, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00 w biurze LGD, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

LSR

 

Informacja o zgłoszeniu się podmiotu 

 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz