Kontakt

Ogłoszenie 1/2020

Ubocze, 15-06-2020

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2020

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

 

  1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

 

  1. Termin składania wniosków: od 30.06.2020 r. do dnia 14.07.2020r. w godzinach 8:00 – 12:00.

 

  1. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji nw biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

Ważne:

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii:

–  potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD,

– lub podmiot, który wydał dokument,

– lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza,

 

 

  1. Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł. bruttorefundacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych Beneficjentami będą organizacje pozarządowe, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%(Wkład własny wnioskodawcy stanowiący publiczne środki krajowe 36,37%)

 

  1. Zakres tematyczny operacji:

 

 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub     kulturalnej.

 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Cel ogólny 2Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,

Przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”

 

6. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

7. Planowany wskaźnik do osiągnięcia:

Liczba nowych  obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  – 6 szt.

 

8. Wymagane dokumenty:

9. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 676 524,80 zł

 

 10. Doradztwo: Punkty za doradztwo uzyskują Beneficjenci, którzy skorzystają z doradztwa do danego naboru w terminie od publikacji ogłoszenia do dnia 7.07.2020 r.

 

11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

Innowacyjność może polegać na:

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

– Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy:

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

– Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)

Beneficjent operacji

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania.

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,57>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,36

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych operacji decyduje data i godzina złożonego wniosku.

 

12. Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

13. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR)dostępne są na jej stronie internetowej lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Strategia/Kryteria i procedury oraz  Realizacja LSR/Nabory

14. Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na stronie internetowej arimr.gov.pl, www.umwd.pl oraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Realizacja LSR/Wnioski oraz  Realizacja LSR/Nabory

15. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

obowiązujące dokumenty:

 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz