Kontakt

Ogłoszenie 1/2020/OW

30-03-2020 r.

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2020/OW

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 Operację własną 

Budowa marki regionu

Projekt dotyczy wprowadzenia marki lokalnej obszaru działania LGD Partnerstwo Izerskie na rynek krajowy i międzynarodowy. Posiadamy już bazę twórców i producentów lokalnych, którzy pod wspólną marką będą promować siebie i obszar. Operacja zakłada sfinansowanie: opracowanie strategii wdrażania marki lokalnej, zaprojektowanie i wykonanie jej znaku, wydanie materiałów promocyjnych dot. marki. Powyższe działanie pobudzi integrację różnych podmiotów działających na obszarze i przez to pobudzi tożsamość mieszkańców i aktywność lokalnej społeczności.

 

  1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

 

  1. Termin składania wniosków: od dnia 27.04.2020 r. do dnia 25.05.2020 w godzinach 8:00 – 15:00.

 

  1. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski
  1. Forma wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 50 tys. zł dla beneficjentów: osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki, natomiast pomoc przyznawana jest w wysokości 95 % kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych.
  2. Planowany do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźnik:

7.  Zakres tematyczny operacji:

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,

Cel szczegółowy 2.3. Promocja regionu i jego walorów

Przedsięwzięciem 2.3.1. Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

9. Wymagane dokumenty:

 

10. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł

 

11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

 

Nazwa kryterium Waga
1.      Zachowanie lokalnych zasobów.

(Preferuje się operacje wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi)

 

5 pkt – operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów

0 pkt – operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów

 

2
2.      Obszar realizacji operacji.

(Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz dostępność jej efektów. Preferowane są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR)

 

0 pkt – obszar realizacji operacji dotyczy jednej miejscowości

5 pkt – obszar realizacji operacji dotyczy jednej gminy

10 pkt –obszar realizacji operacji dotyczy całego obszaru LGD

2
3.      Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz przyczyniające się do integracji społecznej.

(Projekt ma przyczynić się do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności i przedsiębiorców. Zakłada szeroki zakres działań na terenie całego LGD. Zadania zaplanowane w ramach operacji polegają na współpracy na rożnych płaszczyznach.)

 

0 pkt – Nie

10 pkt – Tak

2
4.      Trwałość efektu/efektów realizacji projektu

(Projekt ma potencjał do zapoczątkowania zmiany wizerunku obszaru LGD, nie jest wydarzeniem jednorazowym, a efekty projektu będą utrzymywane i wykorzystywane przez LGD w przyszłości)

 

0 pkt – brak informacji w opisie

10 pkt – opis trwałości efektów realizacji projektu po jego zakończeniu

2
5.      Komplementarność opisu projektu

(Opisu projektu musi zawierać: strategię utworzenia i wdrażania marki region; przemyślany i spójny plan działań; realne i mierzalne efekty projektu i wskaźniki produktu oraz rezultatu)

 

0 pkt – nie spełnia warunki komplementarności

10 pkt – spełnia warunki komplementarności

1
6.      Realność budżetu.

(Budżet został przygotowany w oparciu o zasadę konkurencyjności, jest przejrzysty i rzetelny, przede wszystkim nie racjonalny dla danego rynku, zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu, spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami, uwzględnia koszty poparte stosownymi dokumentami, prawidłowo zaplanowany i opracowany z zachowaniem należytej staranności – lub racjonalność, efektywność, oraz zachowanie zasady efektywnego zarządzania finansami

 

0 pkt – nie spełnia powyższych warunków

5 pkt – spełnia powyższych warunków

1

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale<0,00 – 8,50>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 6,00

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.

12. Informacje o miejscu zamieszczenia dokumentów

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

obowiązujące dokumenty:

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz