Kontakt

Ogłoszenie 2/2019/G

Ubocze, 12-11-2019 r.

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2019/G

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Wspieranie działań polegających na oznakowaniu, budowie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej (ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne, siłownie zewnętrzne, place zabaw itp.)

 1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs
 2. Termin składania wniosków: od dnia 28-11-2019 r. do dnia 12-12-2019 r. w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski
  • oryginał wniosku w 2 wersjach papierowych i 1 wersja elektroniczna
  • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
 4. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym wartość pojedynczego grantu w zależności od tematyki musi się mieścić w przedziale: 20 000,00 zł – 25 000,00 zł
 5. Beneficjent: Beneficjentami będą organizacje pozarządowe
 6. Planowany do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźnik:
  • Liczba nowych  obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (projekt grantowy) – 14 Sztuk
 7. Zakres tematyczny operacji:
  • Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:
  • Cel ogólny 2Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,
  • Cel szczegółowy 2.1. Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność Partnerstwa Izerskiego
  • Przedsięwzięcie 2.1.3. Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej
 8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
  • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
  • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 9. Wymagane dokumenty:
  • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,
  • formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Oświadczenie o realizacji lub nie realizowaniu projektów pochodzących z EFRROW.
 10. Limit dostępnych środków:
  • Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł
 11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.
  • Operacja ma charakter innowacyjny: (waga oceny 3)

9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze LGD

6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze Gminy

3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze miejscowości

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności

6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR

3 pkt – mieszkańcy Gminy

0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości

3 pkt – dotyczy

0 pkt – nie dotyczy

– walory przyrodniczo-krajobrazowe,

– dziedzictwo historyczno-kulturowe,

– aktywność i gospodarność społeczna

9 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania trzech z powyższych obszarów

6 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania dwóch z powyższych obszarów,

3 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania jednego z powyższych obszarów,

0 pkt – operacja nie przyczynia się do wykorzystania żadnego z powyższych obszarów,

3 pkt – tak

0 pkt – nie

3 pkt – nie

0 pkt – tak

3 pkt – tak

0 pkt – nie

9 pkt – planowany okres realizacji krótszy niż 3 miesiące (termin liczony od powierzonego grantu)

6 pkt – planowany okres realizacji powyżej 3 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)

3 pkt – planowany okres realizacji powyżej 6 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)

0 pkt – planowany okres realizacji powyżej 12 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)

3 pkt – tak

0 pkt – nie

 1. Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczyli w  szkoleniu (waga oceny 1)

3 pkt – tak

0 pkt – nie

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. średnia ważona median dla poszczególnych kryteriów musi osiągnąć lub przekroczyć ustaloną wartość progową. Średnia ważona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,47 >, przy czym aby otrzymać dofinansowaniewnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,29

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.

 1. Informacje o miejscu zamieszczenia dokumentów
 2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl
 3. Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Realizacja LRS/Granty  
 4. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl  

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek, kryteria i procedura

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz