CIS Przpustką do godnego życia

Fundacja im. Św. Krzysztofa  we Lwówku Śląskim

 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:

 

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

 

Cel projektu:

 Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie

Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim,

oraz realizacja

programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego zagrożonych ubóstwemlub wykluczeniem społecznym

 w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu –  873 528,75 zł

Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł


Zapytania ofertowe


W dniu 09.10.2020r. w siedzibie biura projektowego Fundacji Św. Krzysztofa odbyło się spotkanie Burmistrzów Miast i Gmin powiatu lwóweckiego, instytucji pracujących na rzecz osób wykluczonych, pracodawców. Na spotkaniu Prezes Fundacji i koordynator projektu zapoznali uczestników z projektem „CIS przepustką do godnego życia” który skierowany jest do mieszkańców powiatu lwóweckiego. Przedstawiono cel projektu, działania w projekcie, wskaźniki do osiągnięcia.

Centrum Integracji Społecznej którego zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom

 

 

 

prezentacja ze spotkania informacyjnego


 

 

Lwówek Śląski 30.10.2020r.

Informacja o  unieważnieniu postępowań    w sprawie wyłonienia specjalistów:

  1. Doradcę zawodowego
  2. Pracownika socjalnego
  3. Psychologa

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne,

informujemy o  unieważnieniu   postępowań  w sprawie zapytań ofertowych na  świadczenie usług doradztwa zawodowego, pracownika socjalnego,  psychologa.

Powodem powyższej decyzji jest nasilająca się pandemia COVID 19,  w związku z tym, brak możliwości rekrutacji uczestników projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.

Bożena Pawłowicz

Koordynator Projektu

Informacja-o-uniewaznieniu-dla-CIS

 

 

 


Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia” realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne

Działania nr 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:

Aktywizacja społeczna w formie:

Aktywizacja zawodowa

– Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

– Kurs profesjonalnego sprzątania;

– Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;

– Kurs pracownika budowlanego;

– Kurs opiekuna dzieci do lat 3;

– Kurs florystyczny;

– Kurs kucharski I st.;

– Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:

– opiekę nad dziećmi,

– zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,

– catering podczas warsztatów i szkoleń,

– codzienne obiady,

– świadczenie integracyjne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Preferowani kandydaci:

·        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

·        Osoby niepełnosprawne

·        osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

·        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214

lub z biurem Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu, Ubocze 300, tel. 605 898 971.

W załącznikach Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny


Rekrutacja ciągła do projektu Centrum Integracji Społecznej „CIS przepustką do godnego życia” zapraszamy wszystkich chętnych osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne , niepełnosprawne. W ramach projektu oferujemy : catering na spotkaniach i szkoleniach, możliwość zorganizowania dowozu na szkolenia, świadczenie około 1200,00 zł miesięcznie. Katalog szkoleń otwartych zakończonych certyfikatem. Więcej informacji pod telefonem Koordynator 604 578 778. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.


Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa


Zapytanie Ofertowe 

Zapytanie ofertowe

Zał 1 do SWZ Część I

ZaŁ 2 do SWZ Część II

zal.3 do SWZ część III

Zał. 4 do SWZ Część IV

Zał.5 do SWZ Część V

Zał.6 do SWZ Część VI

Zał. 7 do SWZ Część 7

Zał nr 5 wzór umowy

Zał Formularz ofertowy z zał 1-4


 

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz