Kontakt

CIS Przpustką do godnego życia

Fundacja im. Św. Krzysztofa  we Lwówku Śląskim

 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:

 

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

 

Cel projektu:

 Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie

Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim,

oraz realizacja

programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego zagrożonych ubóstwemlub wykluczeniem społecznym

 w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu –  873 528,75 zł

Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł


Zapytania ofertowe


W dniu 09.10.2020r. w siedzibie biura projektowego Fundacji Św. Krzysztofa odbyło się spotkanie Burmistrzów Miast i Gmin powiatu lwóweckiego, instytucji pracujących na rzecz osób wykluczonych, pracodawców. Na spotkaniu Prezes Fundacji i koordynator projektu zapoznali uczestników z projektem „CIS przepustką do godnego życia” który skierowany jest do mieszkańców powiatu lwóweckiego. Przedstawiono cel projektu, działania w projekcie, wskaźniki do osiągnięcia.

Centrum Integracji Społecznej którego zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom

 

 

 

prezentacja ze spotkania informacyjnego


 

 

Lwówek Śląski 30.10.2020r.

Informacja o  unieważnieniu postępowań    w sprawie wyłonienia specjalistów:

 1. Doradcę zawodowego
 2. Pracownika socjalnego
 3. Psychologa

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne,

informujemy o  unieważnieniu   postępowań  w sprawie zapytań ofertowych na  świadczenie usług doradztwa zawodowego, pracownika socjalnego,  psychologa.

Powodem powyższej decyzji jest nasilająca się pandemia COVID 19,  w związku z tym, brak możliwości rekrutacji uczestników projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.

Bożena Pawłowicz

Koordynator Projektu

Informacja-o-uniewaznieniu-dla-CIS

 

 

 


Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia” realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne

Działania nr 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:

Aktywizacja społeczna w formie:

Aktywizacja zawodowa

– Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

– Kurs profesjonalnego sprzątania;

– Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;

– Kurs pracownika budowlanego;

– Kurs opiekuna dzieci do lat 3;

– Kurs florystyczny;

– Kurs kucharski I st.;

– Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:

– opiekę nad dziećmi,

– zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,

– catering podczas warsztatów i szkoleń,

– codzienne obiady,

– świadczenie integracyjne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Preferowani kandydaci:

·        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

·        Osoby niepełnosprawne

·        osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

·        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214

lub z biurem Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu, Ubocze 300, tel. 605 898 971.

W załącznikach Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny


Rekrutacja ciągła do projektu Centrum Integracji Społecznej „CIS przepustką do godnego życia” zapraszamy wszystkich chętnych osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne , niepełnosprawne. W ramach projektu oferujemy : catering na spotkaniach i szkoleniach, możliwość zorganizowania dowozu na szkolenia, świadczenie około 1200,00 zł miesięcznie. Katalog szkoleń otwartych zakończonych certyfikatem. Więcej informacji pod telefonem Koordynator 604 578 778. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.


Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa


Zapytanie Ofertowe 

Zapytanie ofertowe

Zał 1 do SWZ Część I

ZaŁ 2 do SWZ Część II

zal.3 do SWZ część III

Zał. 4 do SWZ Część IV

Zał.5 do SWZ Część V

Zał.6 do SWZ Część VI

Zał. 7 do SWZ Część 7

Zał nr 5 wzór umowy

Zał Formularz ofertowy z zał 1-4


Wybór oferenta 

Protokół z postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty


Mówi się o nas …

W trakcie warsztatów odwiedziło nas Radio Plus Legnica zaprezentowany został projekt: CIS przepustką do godnego życia oraz opinie uczestników warsztatów zapraszamy do wysłuchania relacji pod linkiem

https://legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/39291-daja-przepustke-do-godnego-zycia-fundacja-sw-krzysztofa


 

PREZES FUNDACJI im. Św. KRZYSZTOFA we LWÓWKU ŚLĄSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

INSTRUKTOR ZAWODU

W  CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

W ramach projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

I.Stanowisko: Instruktor nauki zawodu – prace porządkowe na terenie obiektów CIS

 1. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

III. Wymiar czasu pracy:6 godz. dziennie w okresie realizacji projektu

 1. Planowany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2021 r.
 2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego

państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

przy czym osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka

polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz

posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 2. Wykształcenie minimum zawodowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe.
 2. Umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego, do sprzątania obiektów.
 3. Umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą.
 4. Znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy w zakresie prowadzonych prac.
 5. Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji oraz

odporność na stres.

 1. Prawo jazdy kat. B.
 2. Mile widziany kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

VI Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie i nadzorowanie realizacji programu zajęć praktycznych dla uczestników CIS.
 2. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć.
 3. Odpowiednie gospodarowanie mieniem CIS.
 4. Prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej.
 5. Prowadzenie dziennika zajęć grupy.
 6. Ocena zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej.
 7. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem oraz koordynatorem projektu.

VII. Kandydat na stanowisko musi złożyć:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły (poświadczone za zgodność z oryginałem),
 5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy,

referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach)

VIII Oświadczenia kandydata:

 1. a) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku instruktora

nauki zawodu,

 1. b) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. d) w przypadku braku kwalifikacji nauczyciela praktycznej nauki zawodu oświadczenie o gotowości podjęcia kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

IX Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Instruktor Zawodu” w Biurze projektu„CIS przepustką do godnego życia” przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, 59 – 600 Lwówek Śląski w terminie do  28 czerwca  2021 r.

(decyduje data wpływu).

X Inne informacje:

 1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla

kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone

w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni

telefonicznie. Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu – numeru telefonu.

XIKlauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko jest Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (tzw. RODO) w celu wypełnienia ciążącego na niej obowiązku prawnego.

 1. Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskimbędzie przetwarzać dane osobowe kandydatów

w związku z prowadzeniem konkursu/naboru oraz na mocy obowiązujących przepisów.

Podane dane będą przetwarzane przez projekt: „CIS przepustką do godnego życia”.

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem

ochrony danych – e-mail: kmklimek90@gmail.com, tel. 698767826.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną do ich

przetwarzania.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym

uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(Dz. U. 2020 r. poz. 164).

 1. Kandydatom na stanowisko przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania,

a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie

będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

                                                                                                                      Prezes Fundacji

Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

 Krzysztof Kiełbowicz

pełne – ogłoszenie


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy przeprowadzenia kursu „Opiekun nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach projektu pn.:  „CIS przepustką do godnego życia” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie

Ubocze 300

59-620 Gryfów Śląski

Tel. 757813163

NIP 6161528117

2.TRYB WYBORU OFERTY:

 1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.3, do stosowania ustawy PZP.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).

KOD CPV – 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Opiekun nad dziećmi w wieku do  lat 3”  w wymiarze 280h dla 8 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej Integracji RPO WD 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami w projekcie są osoby bierne zawodowo, bezrobotne, niepełnosprawne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące powiat lwówecki.

Kurs zawodowy będący przedmiotem zamówienia wynika z zdiagnozowanych potrzeb uczestników oraz zapotrzebowania rynku pracy na pracowników w tym zawodzie.

pełna treść zapytania – ogłoszenie 

 


 „Cis przepustką do godnego życia”

Projekt realizowany z partnerstwie z Fundacją Św. Krzysztofa jest już poza półmetkiem. Zakończył się etap realizacji projektu dla grupy pierwszej a grupa druga w grudniu zakończy swój udział w projekcie. Zajęcia integracyjne, opracowane ścieżki indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników, pozwoliły na rozpoczęcie szkoleń zawodowych. Rozpoczął się kurs opiekun dzieci do lat 3 , zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z  dziećmi w żłobku „Bajkowa Kraina” i przedszkolach „Wesołe Gryfiki” oraz Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim. Uczestniczki otrzymały Certyfikaty i zaświadczenia, które pozwolą w przyszłości  podjąć pracę. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Annie Zawisza- Paliwoda ; Pani Annie Hryniewicz, Wicedyrektor Bożenie Kulesa za pomoc i opiekę dla naszych uczestniczek nabywających umiejętności pracy z dziećmi. Kolejne uczestniczki kursu to opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, dla których nabycie umiejętności opiekuńczych  było dużym wyzwaniem. Nabyte kompetencje pozwolą podjąć pracę. Zapotrzebowanie na rynku pracy do opieki wynika z starzejącego się społeczeństwa. Uczestniczki otrzymały Certyfikaty i Zaświadczenia nabycia kompetencji. Odbył się również kurs kucharza małej gastronomi, ogrodnictwa i utrzymania terenów zieleni, budowa stron internetowych, palacza kotłów CO. Pozostałe  kursy będą odbywać się w  kolejnych miesiącach.

Bardzo dziękujemy wszystkim firmom szkoleniowym za rzetelne przeprowadzenie kursów dla naszych uczestników w tak trudnym czasie pandemii Covid-19.

Wszystkim uczestnikom, którzy ukończyli zajęcia w ramach projektu gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego oraz powrotu na rynek pracy.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy przeprowadzenia kursu „prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników” w ramach projektu pn.:  „CIS przepustką do godnego życia” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie

Ubocze 300

59-620 Gryfów Śląski

Tel. 757813163

NIP 6161528117

2.TRYB WYBORU OFERTY:

 1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.3, do stosowania ustawy PZP.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).

KOD CPV – 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

KOD CPV – 80411200-0 Usługi szkół nauki jazd

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „prawa jazdy kat. B dla 4 uczestnikówprojektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej Integracji RPO WD 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami w projekcie są osoby bierne zawodowo, bezrobotne, niepełnosprawne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące powiat lwówecki.

pełna treść zapytania – ogłoszenie


 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz