Kontakt

Ogłoszenie 1/2024/G

Świeradów-Zdrój, 22-12-2023 r.

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2024/G

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Przedsięwzięcie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięcia preferowane jest: Aktywna społeczność „Partnerstwa Izerskiego” – koncepcja SMART VILLAGE (SV)

 1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

 

 1. Termin składania wniosków: od dnia 22-01-2024 r. do dnia 05-02-2024 w godzinach 9:00 – 13:00.

 

 1. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Świeradowie-Zdrój przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

 1. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym wartość pojedynczego grantu: 4 000,00 zł

 

 1. Beneficjent: Beneficjentami będą organizacje pozarządowe

 

 1. Planowany do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźnik:

Koncepcje SV – 5 Sztuk

 

 1. Zakres tematyczny operacji:

oddolne i lokale koncepcje rozwoju wsi mające na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”.

 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,

Cel szczegółowy 2.1. Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność Partnerstwa Izerskiego

Przedsięwzięcie 2.1.1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej

 

8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

 

9. Wymagane dokumenty:

 

10. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 20 000,00 zł (5000 euro)

 

11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

 

Preferuje się Grantobiorców SV mieszkających/ posiadających swoją siedzibę na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie

Grantobiorca SV wpisuje ww. dane do wniosku

6 pkt – Grantobiorca SV mieszka na terenie objętym koncepcją

3 pkt – Grantobiorca SV mieszka na terenie LGD Partnerstwo Izerski, ale poza obszarem objętym koncepcją

0 pkt – Grantobiorca SV mieszka lub ma siedzibę poza obszarem LGD Partnerstwo Izerskie

 

Preferuje się Grantobiorców SV posiadających potencjał organizacyjny.

Grantobiorca SV opisuje szczegółowo posiadany potencjał w sposób umożliwiający przyznanie punktów

9 pkt – posiada wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę w realizacji różnych projektów, posiada doświadczenie w organizacji szkoleń, warsztatów, posiada zasoby materialne, sprzętowe

6 pkt – posiada doświadczenie w organizacji szkoleń, warsztatów, posiada zasoby materialne, sprzętowe

3 pkt – posiada doświadczenie w organizacji szkoleń, warsztatów

0 pkt – brak potencjału organizacyjnego

 

Preferuje się zadania, które angażują większą liczbę partnerów

Grantobiorca SV – przedstawi wszystkich partnerów i dołączy listy intencyjne o współpracy z podpisanymi partnerami

9 pkt – 3 i więcej listów intencyjnych o współpracy z partnerami

6 pkt – 2 listy intencyjne o współpracy z partnerami

3 pkt – 1 list intencyjny o współpracy z partnerem

0 pkt – brak listów intencyjnych

Preferowane będą projekty realizowane w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców

3 pkt – tak

0 pkt – nie

9 pkt – powyżej 20 osób

6 pkt – 11 – 20 osób

3 pkt – do 10 osób

 1. Jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru (waga 3)

Preferuje się organizację 2 lub więcej spotkań z udziałem społeczności lokalnej oraz sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie

3 pkt – Organizacja 2 lub więcej spotkań z udziałem społeczności lokalnej oraz rola sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie.

0 pkt – Organizacja mniej niż 2 spotkań z udziałem społeczności lokalnej oraz rola sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie

 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 90 pkt. średnia ważona median dla poszczególnych kryteriów musi osiągnąć lub przekroczyć ustaloną wartość progową. Średnia ważona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 6,43>, przy czym, aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,79.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.

 

 1. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie internetowej lgdpartnerstwoizerskie.pl
 2. Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stronie internetowej lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Realizacja LRS/Granty
 3. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w biurze LGD mieszczącym się w Świeradowie-Zdrój, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. 603 087 205, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek, kryteria i procedura

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz