Kontakt

Ogłoszenie 2/2022

Ubocze, 09.03.2022 r.

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2022

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Rozwój działalności gospodarczych

 1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

 

 1. Termin składania wniosków: od 23.03.2022 r. do dnia 06.04.2022 r. w godzinach 8:00 – 13:00.

 

 1. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

Ważne:

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii:

– potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD,

– lub podmiot, który wydał dokument,

– lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza

 

 1. Forma wsparcia: Do 300 000 złrefundacja 70% poniesionych kosztów przy utworzeniu 2 lub więcej miejsc pracy lub 50% poniesionych kosztów przy utworzeniu 1 miejsca pracy

 

 1. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez:

c). rozwijanie działalności gospodarczej,

 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 1Obszar Partnerstwa Izerskiego rozwinięty gospodarczo”,

Cel szczegółowy 1.1. „Obszar o rozwiniętej przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska”,

Przedsięwzięcie 1.1.2. „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych”

 

 1. Planowany wskaźnik do osiągnięcia:

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa- 6 szt.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 623 443,52 zł (405 860,88 euro)

 

 1. Doradztwo: Punkty za doradztwo uzyskują Beneficjenci, którzy w ramach doradztwa osobistego lub poprzez email będą posiadać wstępnie wypełnione dokumenty (uzasadnienie do lokalnych kryteriów wyboru, wniosek, biznesplan itp.) do danego naboru w terminie od publikacji ogłoszenia do dnia 04.04.2022 r.

 

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

Operacja dotyczy działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalnych zasobów

                                                                                              (0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)

Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie                                                                     

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

– Czy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej lub tworzy miejsce pracy dla w/w grupy (bezrobotni, osoby powyżej 50 roku życia, osoby poniżej 35 roku życia oraz kobiety)

(0 lub 3 – waga oceny 2)

– Operacja ma charakter innowacyjny                               

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 3)

Udział wkładu własnego w realizację operacji                

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 1)

Wniosek jest kompletny, Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu w wyznaczonym terminie

 (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców

                                                                        (0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze LGD/ posiada firmę lub oddział minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD.

                                                                                               (0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 54 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 6,00>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,47


W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.


 1. Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w  pod numerem tel. 75 78 13 163 lub 603-087-205, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

ogloszenie_2_2022_rozwoj – do pobrania

 

obowiązujące dokumenty:

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz