"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryszta這wy Ekan 2014

20-06-2016

Wsparcie na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Wsparcie na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia豉nia ,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17 maja 2016 r. podpisa這 umow z Urz璠em Marsza趾owskim na wdra瘸nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo貫czno嗆. Dokument jaki z這篡li鄉y na koniec grudnia 2015 roku zosta oceniony pozytywnie i otrzyma 213 punktów, co da這 nam 4 miejsce na li軼ie rankingowej Dolnego 奸御ka. W ramach otrzymanych 鈔odków beneficjenci b璠 mogli pozyska fundusze na:

 

 

Wsparcie na wdra瘸nie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez spo貫czno嗆

 

        1. Zak豉danie dzia豉lno軼i gospodarczych START UP – 鈔odki mog by przeznaczone na budow, adaptacj lub remont pomieszcze przeznaczonych do prowadzenia dzia豉lno軼i, zakup wyposa瞠nia, maszyn i urz康ze, rozwój dzia豉 wykorzystuj帷ych innowacyjne rozwi您ania, odnawialne 廝ód豉 energii lub wdra瘸nie nowych technologii przyjaznych 鈔odowisku.

Beneficjent:

- osoba fizyczna, która przez okres ostatnich dwóch lat nie prowadzi豉 dzia豉lno軼i gospodarczej (nie by豉 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczych)

Ogólne warunki:

- ka盥y beneficjent musi mie nadany NUMER IDENTYFIKACYJNY w ARiMR

- operacja mo瞠 by realizowana max w dwóch etapach, w okresie 2 lat od podpisania umowy, jednak nie pó幡iej ni 31.12.2022 r.

- umowa dzier瘸wy musi obejmowa czas realizacji i trwa這軼i projektu -  min 7 lat,

- minimalna i max kwota dofinansowania wynosi 100 ty.

- wyp豉ta 鈔odków po podpisaniu umowy 70% i 30% po z這瞠niu wniosku o p豉tno嗆

- dwa lata przed rozpocz璚iem nowej dzia豉lno軼i nie mo積a prowadzi firmy

- nowa firma musi mie inny profil ni wcze郾iej prowadzona je瞠li otrzyma豉 dotacj

- now firm nale篡 utrzyma przez 2 lata od ostatniej p豉tno軼i

- trwa這嗆 projektu (zakupionych rzeczy, maszyn, wyposa瞠nia itd.) obejmuje 5 lat

- miejsce zamieszkania i prowadzenia dzia豉lno軼i musi by na terenie obj皻ym Lokaln Strategi Rozwoju (LSR) - tak瞠 dot. wszystkich cz這nków spó趾i cywilnej

- dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro i ma造ch przedsi瑿iorstw

2. Rozwój dzia豉lno軼i gospodarczych -  鈔odki mog by przeznaczone na wspieranie dzia豉 w kierunku rozwoju us逝g, a tak瞠 drobnej wytwórczo軼i, podnoszenia kompetencji pracowników, opieki nad dzie熤i, dost瘼u do us逝g zdrowotnych i us逝g spo貫czno-opieku鎍zo-integracyjnych, rozwój dzia豉 wykorzystuj帷ych innowacyjne rozwi您ania, odnawialne 廝ód豉 energii lub wdra瘸nie nowych rozwi您a technologicznych przyjaznych dla 鈔odowiska.

Beneficjent:

Osoby fizyczne prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz, z miejscem zamieszkania i prowadzenia dzia豉lno軼i na terenie obj皻ym Lokaln Strategi Rozwoju (LSR) - tak瞠 dot. wszystkich cz這nków spó趾i cywilnej

 

Ogólne warunki:

- ka盥y beneficjent musi mie nadany NUMER IDENTYFIKACYJNY w ARiMR

- operacja mo瞠 by realizowana max w dwóch etapach, w okresie 2 lat od podpisania umowy, jednak nie pó幡iej ni 31.12.2022 r.

- trwa這嗆 projektu (zakupionych rzeczy, maszyn, wyposa瞠nia itd.) obejmuje 5 lat

- refundacja, czyli zwrot 鈔odków nast徙i po realizacji biznesplanu

- kwota zwrotu poniesionych kosztów przy utworzeniu dwóch lub wi璚ej miejsc pracy b璠zie wynosi豉 70%  i 50%  przy utworzeniu 1 miejsca pracy

- utworzone miejsca pracy nale篡 utrzyma przez 3 lata od ostatniej p豉tno軼i

- dofinansowanie skierowane jest do mikro i ma造ch przedsi瑿iorstw

 

Projekty na zak豉danie i rozwój dzia豉lno軼i – kryteria wyboru projektu.

Czyli za co dostaniemy dodatkowe punkty przy ocenie wniosku:

- innowacja – nowatorskie i nietypowe rozwi您anie na obszarze

- zastosowanie rozwi您a sprzyjaj帷ych ochronie 鈔odowiska i klimatu

- zwi您ek z lokalnymi zasobami

- utworzenie nowych miejsc pracy

- przynale積o嗆 do grupy defaworyzowanej – d逝gotrwale bezrobotni, kobiety, osoby 50+, osoby w wieku 18-35 lat

- realizacja w miejscowo軼i nie wi璚ej ni 5 000 mieszka鎍ów

- wk豉d w豉sny finansowy (20% - 9pkt., 15% - 6 pkt., 10% - 3 pkt.)

- biznesplan – racjonalny

- doradztwo w biurze i udzia w szkoleniach organizowanych przez LGD

3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna oraz rewitalizacja lokalnych zasobów -  w ramach tego dzia豉nia 鈔odki mo瞠my przeznaczy na budow, remont i wyposa瞠nie obiektów i miejsc zwi您anych z rozwojem obszaru w oparciu o zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz modernizacja i adaptacja obiektów u篡teczno軼i publicznej s逝膨cych pobudzeniu aktywno軼i spo貫cze雟twa, wspieranie dzia豉 polegaj帷ych na oznakowaniu, budowie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej (軼ie磬i edukacyjnej, tablice informacyjne, si這wnie zewn皻rzne, place zabaw, itp.), wspieranie dzia豉 dotycz帷ych tworzenia i doposa瞠nia profesjonalnej bazy turystycznej, edukacyjnej.

Beneficjent:

Organizacje pozarz康owe, zwi您ki wyznaniowe lub jednostki samorz康u terytorialnego.

4. Wspieranie ochrony 鈔odowiska – 鈔odki otrzyma b璠zie mo積a na wspieranie dzia豉 polegaj帷ych na rewitalizacji obiektów i miejsc nale膨cych do dziedzictwa przyrodniczego obszaru Partnerstwa Izerskiego (parki, skwery, itp.)

Beneficjent:

Organizacje pozarz康owe, zwi您ki wyznaniowe lub jednostki samorz康u terytorialnego.

5. Tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – 鈔odki przeznaczone na budow, adaptacj, wyposa瞠nie, remont pomieszcze przeznaczonych do prowadzenia dzia豉lno軼i inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz na zatrudnienie i utrzymanie miejsca pracy.

Beneficjent:

Osoba fizyczna, organizacja pozarz康owa i osoba prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz

6. Granty– 鈔odki przeznaczone m.in. na rozwój oferty z wykorzystaniem potencja逝 miejsc integracji spo貫cznej, wspieranie dzia豉 na rzecz realizacji programów edukacyjnych, proekologicznych oraz aktywizuj帷ych mieszka鎍ów obszaru, podj璚ie dzia豉 w kierunku poprawy wspó逍racy sektora publicznego, gospodarczego i spo貫cznego (konferencje, warsztaty, itd.), podniesienie aktywno軼i spo貫cznej poprzez doposa瞠nie podmiotów 篡cia spo貫cznego, utworzenie platformy internetowej, która b璠zie sieciowa豉 Informacje Turystyczne na obszarze Partnerstwa Izerskiego, wspieranie dzia豉 promocyjnych, dotycz帷ych obszaru Partnerstwa Izerskiego i produktów lokalnych (foldery, filmy, publikacje, albumy, aplikacje mobilne strony www, jarmarki, targi lokalne, gie責y produktów, itp.), budowa marki regionu, stworzenie wspólnej oferty promocyjnej i pakietów turystycznych poprzez zwi瘯szenie zaanga穎wania i wspó逍rac mieszka鎍ów, przedsi瑿iorców i JST, budowa, remont, wyposa瞠nie obiektów i miejsc zwi您anych z rozwojem obszaru w oparciu o zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz modernizacja i adaptacja obiektów u篡teczno軼i publicznej s逝膨cych pobudzeniu aktywno軼i spo貫cze雟twa, wspieranie dzia豉 polegaj帷ych na oznakowaniu, budowie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (軼ie磬i edukacyjne, tablice informacyjne, si這wnie zewn皻rzne, place zabaw, itp.), wspieranie dzia豉 dotycz帷ych tworzenia i doposa瞠nia profesjonalnej bazy turystycznej, edukacyjnej.

Beneficjent:

Organizacja pozarz康owa

Ogólne warunki:

- organizacja musi mie nadany NUMER IDENTYFIKACYJNY przez ARiMR

- wysoko嗆 wsparcia dla jednego grantu – w zale積o軼i od tematyki konkursu

- siedziba i miejsce prowadzenia dzia豉lno軼i musi by na terenie obj皻ym Lokaln Strategi Rozwoju (LSR)

- refundowane b璠 p豉tno軼i bezgotówkowe, a gotówkowe tylko do 1 000,00 z

- czas trwania naboru: 14-30 dni

- ocena merytoryczna: 2 dni

- ocena ca趾owita w LGD: 7 dni od zako鎍zenia naboru

- protest (odwo豉nie) beneficjent mo瞠 z這篡 w terminie 7 dni w siedzibie LGD

- termin odwo豉wczy 14 dni od dnia og這szenia protoko逝 (do Urz璠u Marsza趾owskiego we Wroc豉wiu)

- 3 dni od zako鎍zenia procedury odwo豉wczej zamieszcza si list grantobiorców

- 7 dni od zako鎍zenia procedury odwo豉wczej przekazuje si dokumenty do UMWD

- 21 dni od zako鎍zenia realizacji grantu nale篡 z這篡 sprawozdanie

- beneficjent ma 7 dni na usuni璚ie nieprawid這wo軼i

- 14 dni na zwrot niewykorzystanej dotacji

- koszty powinny by uwzgl璠niane w oddzielnym systemie rachunkowo軼i albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy

- limit grantów na  jedn organizacj 100 000z

 

Dodatkowe informacje dla beneficjentów:

- osoby na KRUS mog rozpocz望 dzia豉lno嗆  produkcyjn w zakresie produkcji art. spo篡wczych lub napojów

- koszty s kwalifikowalne od dnia podpisania umowy,

- koszty ogólne s  kwalifikowalne od 1 stycznia 2014 r. i nale膨 do nich: dokumentacja dot. kosztów budowy, nabycia, leasingu, honoraria in篡nierów, architektów, op豉ty za konsultacje, op豉ty za doradztwo w zakresie zrównowa瞠nia 鈔odowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalno軼i

- koszty zakupu 鈔odków transportu – w ramach dotacji mo積a zakupi samochód (z wy陰czeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni 8 osób 陰cznie z kierowc), jednak jego koszt nie mo瞠 przekroczy 30% pozosta造ch kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne

- p豉tno軼i dokonywane w ramach dotacji powy瞠j 1 000,00 z musz by bezgotówkowe – przelew bankowy

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i si這wnie zewn皻rzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o p豉tno嗆 Do篡nki Gminy Le郾a - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozw鎩 Lokalny Kierowany przez Spo貫czno嗆” Fotorelacja ze szkole dla Przedsi瑿iorc闚a Do篡nki Gminy Wle - 17.09.2016 Do篡nki Gminy Sulik闚 - 18.09.2016 Sulik闚
Znajdz nas na Facebooku