Oświadczenie o adresie doręczeń

2019-07-15 redaktor

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z nowelizacją, członkowie zarządu organizacji pozarządowych są zobowiązani do poinformowania KRS o swoim adresie do doręczeń.

W przypadku zmiany adresu do doręczeń członek zarządu zobowiązany do jego aktualizacji w KRS. Aktualizacja adresu do doręczeń nie wymaga jednak dokonywania opłaty sądowej.

Informację o adresie do doręczeń należy złożyć przy pierwszym wniosku składanym do KRS, jednak nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian ustawy, czyli do dnia 15 września 2019 r.

Podstawą prawną takiego działania jest art. 19a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U.2018.986 t.j. z dnia 2018.05.23 ze zm.)

[Załączniki do wniosku o wpis do Rejestru. Obowiązek zgłoszenia zmiany adresu do doręczeń]

Art. 19a

5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

5a. Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

5b. Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, lub danych pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia dokonują podmiot wpisany do Rejestru albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych.

5c. Zgłoszenie zmian, o których mowa w ust. 5b, nie podlega opłacie sądowej.

5d. Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Przepisy ust. 5a-5c stosuje się odpowiednio.

6. Wniosek dotyczący wyłącznie wpisu wzmianki wskazanej w art. 40 pkt 7 nie podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienia uwzględniającego taki wniosek nie doręcza się wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 34 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018.398 z dnia 21 stycznia 2018: podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Co oznaczają powyższe zmiany w obecnym czasie?

Po pierwsze – organizacje pozarządowe składające sprawozdania finansowe czy też inne dokumenty do KRS, mają obecnie obowiązek dołączyć to tych dokumentów aktualne oświadczenia członków zarządu o adresie doręczeń. Zgłoszenie adresów polega na dostarczeniu do KRS osobistych oświadczeń każdej osoby będącej z zarządzie. Adresy nie będą widoczne w danych rejestrowych.

Po drugie – wszystkie organizacje pozarządowe wpisane do KRS w przypadku, gdy nie składają dokumentów do KRS, mają obowiązek dostarczyć oświadczenia członków zarządu o adresie doręczeń w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o KRS (od 15 marca 2018 r.) tj. termin dostarczenia upływa 15 września 2019 r.

Obecnie nie została wypracowana praktyka (wzór) jednolitego oświadczenia o adresie doręczeń. Z literatury wynika, żeKRS przyjmuje zarówno oświadczenie członka zarządu przez niego podpisane o adresie do doręczeń, co wydaje się najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Przyjmuje też listę członków zarządu z adresami do doręczeń podpisaną zarówno przez cały zarząd, jak i zarząd zgodnie z reprezentacją.

Poniżej proponowany wzór.

Strzelin, dnia ……………

Oświadczenie o adresie do doręczeń

Ja niżej podpisany Jan Kowalski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jest Dobrze z siedzibą w Strzelinie oświadczam, że aktualnie moim adresem do doręczeń jest: 57-100 Strzelin, ul. Konopielki 2/4

Podpisano: ………………………………………………

Oświadczenie wypełnia osobno każdy członek zarządu.

Doradca

Andrzej Stachowiak

Zadzwoń do nas 75 78 13 163 lub
Napisz