"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

15-02-2018

Kampania informacyjno-promocyjna na temat założeń w LSR 2014-2020

Kampania informacyjno-promocyjna na temat założeń w LSR 2014-2020

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego

na spotkanie dotyczące działań:

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna,

Rewitalizacja lokalnych zasobów

Wspieranie ochrony środowiska

 

Termin szkolenia:   2 marca 2018r.  godz. 12:00

Miejsce szkolenia:  siedziba Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu.

 

Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia  przyjmowane są w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, pod numerem telefonu 757813163 lub poprzez e-mail : doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl.

 

 

Szkolenia  współfinansowane są  ze środków Unii Europejskiej w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 -2020.  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Europa Inwestująca w obszary Wiejskie.

 

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń w LSR 2014-2020

W dniu 2 marca 2018 roku w Sali narad  Stowarzyszenia LGD Partnerstwo
Izerskie odbyło się spotkanie dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych
z obszaru  realizacji LSR, przedstawicieli Związków Wyznaniowych i Jednostek
samorządu terytorialnego.  Celem spotkania był wzrost wiedzy potencjalnych
Beneficjentów z zakresu działań dotyczących: Infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej, rewitalizacji lokalnych zasobów i wspierania ochrony
środowiska. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz
zapoznali się z wnioskiem , kryteriami wyboru i wykazem załączników
wymaganych przy realizacji działań PROW 2014-2020.
 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku