"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

15-02-2018

Kampania informacyjno-promocyjna na temat założeń w LSR 2014-2020

Kampania informacyjno-promocyjna na temat założeń w LSR 2014-2020

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

 na spotkanie dotyczące grantów tematycznych :

Grant II. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów

(animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej itp.)

 

Termin szkolenia:   2 marca 2018r.  godz. 14:00

Miejsce szkolenia:  siedziba Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu.

 

Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia  przyjmowane są w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, pod numerem telefonu 757813163 lub poprzez e-mail : doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl.

 

 

Szkolenia  współfinansowane są  ze środków Unii Europejskiej w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 -2020.  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Europa Inwestująca w obszary Wiejskie.

 

 

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń w LSR 2014-2020

W dniu 2 marca  2018 r. w ramach Kampanii Informacyjno-promocyjnej na temat
głównych założeń w LSR 2014-2020 w Sali narad  Stowarzyszenia LGD
Partnerstwo Izerskie odbyło się spotkanie dla  przedstawicieli organizacji
pozarządowych z obszaru  realizacji LSR. Celem spotkania był wzrost wiedzy
potencjalnych Beneficjentów z zakresu grantu tematycznego:  II.  Aktywizacja
i integracja społeczności lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i
wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji
społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów.
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz  zapoznali się
tematyką projektu grantowego.
 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku